EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ewaluacja mid term postępu rzeczowego WRPO 2014+ na potrzeby przeglądu śródokresowego

Zamawiający: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Głównym celem badania jest dokonanie oceny postępu rzeczowego realizacji WRPO 2014+ dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów Ram i Rezerwy Wykonania. 

Cel główny badania zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie celów szczegółowych, które stanowią:
Cel szczegółowy 1. Identyfikacja i ocena postępu rzeczowego w zakresie osiągania celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 2. Prognoza realizacji celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 3. Identyfikacja obciążeń administracyjnych dla beneficjentów WRPO 2014+ oraz innych czynników wpływających na osiąganie celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 4. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla osiągania celów WRPO 2014+;
Cel szczegółowy 5. Ocena wkładu WRPO 2014+ w realizację celów Strategii Europa 2020 oraz wskaźników rezultatu na poziomie regionalnym, pochodzących ze statystyki publicznej;
Cel szczegółowy 6. Ocena skuteczności i użyteczności realizacji zasad horyzontalnych oraz identyfikacja efektów ich wdrażania w ramach WRPO 2014;
Cel szczegółowy 7. Zaproponowanie rozwiązań (rekomendacji), których implementacja może przyczynić się do realizacji celów WRPO 2014+.
 
Budżet:
285 730,08 zł brutto
Termin realizacji:
kwiecień 2017 - listopad 2019
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Województwo
Zakres Terytorialny: 
Wielkopolskie
Rok realizacji: 
2017
Tematyka badania: 
Polityki publiczne
System zarządzania/wdrażania
Typ usługi: 
Ewaluacja mid-term
Wstecz