EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania

Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 
Głównym celem badania było przeprowadzenie oceny mid-term postępów w realizacji celów szczegółowych określonych dla priorytetów inwestycyjnych RPO WO 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających z ram wykonania, ustalonych na poziomie osi priorytetowych oraz ocena wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020. 
 
Badanie posłużyło również do wypracowania rekomendacji wskazujących na niezbędne dostosowania, pozwalające na zwiększenie skuteczności interwencji. Wiedza pochodząca z badania pozwoliła wypracować rozwiązania w zakresie niezbędnych dostosowań służących lepszemu osiąganiu ostatecznych celów interwencji, a zgromadzone w ewaluacji dowody dały podstawę do ich wdrożenia.
 
Główny cel badania został osiągnięty poprzez przeprowadzenie sekwencji działań obejmujących:
1. Ocenę postępu w realizacji założonych wartości wskaźników osiągniętych w 2018/2019 roku oraz wyliczenie/zaprognozowanie docelowych wartości wskaźników w roku 2023 poprzez ocenę postępów wdrażania RPO WO na lata 2014-2020 na poziomie osi i priorytetów inwestycyjnych,
2. Oszacowanie i ocenę wkładu interwencji w realizację celów Strategii Europa 2020,
3. Sformułowanie uzasadnienia dla wyników uzyskanych w ramach oceny postępu realizacji założonych wartości pośrednich i docelowych wskaźników ustanowionych dla priorytetów PO,
4. Analizę potencjału absorpcyjnego osi priorytetowych, w ramach, których może dojść do realokacji środków, ich potrzeb oraz gotowości do wdrożenia dodatkowych środków wynikających 
z przeprowadzanej korekty szczególnie w kontekście zmian społeczno-gospodarczych i trendów,
5. Wypracowanie rekomendacji w zakresie ukierunkowania interwencji w wyniku zarządzania środkami rezerwy wykonania po dokonaniu śródokresowego przeglądu wyników. 
 
Metodologia:
• Analiza dokumentów
• Wywiady pogłębione
• Grupowy wywiad pogłębiony (FGI)
• Badanie ilościowe 
• (CAWI)
• Analiza ekonometryczna i statystyczna, analiza wrażliwości
• Analiza makroekonomiczna
• Ewaluacja oparta na teorii
• Panel ekspertów
 
 
Termin realizacji:
21.09.2018-kwiecień 2019
Budżet:
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 
Zamawiający: 
Urząd Marszałkowski
Zakres Terytorialny: 
Opolskie
Rok realizacji: 
2019
Tematyka badania: 
B+R
Działania informacyjne, promocyjne i szkoleniowe
Edukacja
Energetyka
Kultura
Kryteria wyboru projektów
Polityki publiczne
Przedsiębiorczość
Rewitalizacja
Rozwój regionalny
Rynek pracy, zatrudnienie
Środowisko i zasoby naturalne
Społeczeństwo informacyjne
System zarządzania/wdrażania
Transport
Tworzenie i wdrażanie strategii/ programów
Włączenie społeczne
Typ usługi: 
Ewaluacja mid-term
Wstecz