EVALU 

Od 18 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/img_1321.jpg
https://glebokawoda.agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Projekty

Zaznaczenie lub odznaczenie kryteriów filtrowania w poszczególnych kategoriach możliwe po kliknięciu myszą z przytrzymanym klawiszem CTRL

Identyfikacja kierunków wsparcia w ramach FE SL 2021-2027 na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego

Celem badania było zaprogramowanie wsparcia na rzecz rozwijania dialogu obywatelskiego, podniesienia potencjału i rozwoju organizacji społeczeństwa obywatelskiego (trzeciego sektora), a także działań na rzecz określonych grup docelowych, które zostaną powierzone do realizacji partnerom społecznym i organizacjom pozarządowym, z uwagi na ich doświadczenie i potencjał społeczny.

Badanie ewaluacyjne ex-post projektu „e-Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Przedmiotem badania było wykonanie ewaluacji ex-post Projektu „e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych” (dalej: „Projekt”) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.3. Ocenie poddany zostanie Projekt w zakresie realizacji celu, który miał osiągnąć oraz efektów Projektu. Wnioski i rekomendacje uzupełnione o analizę trendów w obszarze cyfryzacji będą wyznaczały kierunek kolejnych planowanych interwencji w tym obszarze.
 

Ewaluacja ex-post instrumentów szkoleniowo-doradczych działania 2.2 i 2.21 PO WER skierowanych do kadr przedsiębiorstw

Celem ewaluacji było dokonanie podsumowującej oceny przebiegu i efektów projektów realizowanych w ramach Działania 2.2 i 2.21, identyfikacja czynników mających wpływ na ich sukces lub niepowodzenie oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących pożądanych form i kierunków podobnych interwencji realizowanych w przyszłości.

Ewaluacja ex post działań informacyjnych i promocyjnych podejmowanych w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Cele badania:
1) Ocena zrealizowanych działań informacyjnych i promocyjnych w ramach systemu komunikacji RPO WSL.
2) Ocena możliwości osiągnięcia celów Strategii komunikacji RPO WSL na lata 2014-2020.
3) Wskazanie rozwiązań w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych możliwych do realizacji w perspektywie 2021-2027. 
 
 

Strony

Badanie ewaluacyjne pn. Programy stypendialne im. Stefana Banacha i Ignacego Łukasiewicza jako narzędzia realizacji celów NAWA oraz forma pomocy rozwojowej

Zamawiający: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 
Celem badania „Programy stypendialne im. Stefana Banacha i Ignacego Łukasiewicza jako narzędzia realizacji celów NAWA oraz forma pomocy rozwojowej” była ocena potencjału tych programów dla realizacji Celów 3 i 4 NAWA oraz w zakresie pomocy rozwojowej. 
 
Obszar badawczy I. Skala programów Banacha i Łukasiewicza
Obszar badawczy II. Potencjał programów im. Banacha i Łukasiewicza dla wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli tych państw
Obszar badawczy III. Potencjał programów Banacha i Łukasiewicza w zakresie promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych
Obszar badawczy IV. Potencjał programów Banacha i Łukasiewicza w zakresie promocji języka polskiego i kultury polskiej
Obszar badawczy V. Rekomendacje w zakresie usprawnień programów
 
Metodologia:
• Badanie internetowe CAWI ze stypendystami i absolwentami programu
• Badanie internetowe CAWI z przedstawicielami uczelni
• Badanie internetowe CAWI z przedstawicielami studium języka polskiego
• Badanie internetowe CAWI z placówkami dyplomatycznymi
• Wywiady pogłębione ze stypendystami programów Banacha i Łukasiewicza
• Wywiady pogłębione z przedstawicielami uczelni oraz przedstawicielami studium języka polskiego
• Wywiady pogłębione z przedstawicielami placówek dyplomatycznych
• Benchmark strukturalny
• Spotkanie przedstawicielami NAWA zaangażowanymi we wdrożenie programów
 
Termin realizacji:
11.06.2018-26.11.2018
Budżet:
92 065,50 zł brutto
Zamawiający: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
 
Zamawiający: 
Inne
Zakres Terytorialny: 
Ogólnopolski
Rok realizacji: 
2018
Tematyka badania: 
Edukacja
Pomoc rozwojowa
Typ usługi: 
Ewaluacja projektu
Ewaluacja tematyczna/on-going
Wstecz